Tverrfaglig samarbeid

Vi på Sophies Minde ønsker naturligvis at brukerne våre skal få best mulig hjelp. Derfor er vi opptatt av nært samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene som er engasjert. Vi tror at resultatet blir best når bruker, helsefaglig personell og andre involverte jobber sammen som et lag.

Som et datterselskap av Oslo universitetssykehus samarbeider vi tett med helsefaggrupper i Helse Sør-Øst. Det inkluderer leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet helsepersonell med ulik spisskompetanse, samt brukerorganisasjoner, leverandører og andre relevante aktører.

Samarbeid med sykehusene/andre helsefaggrupper 

Vi deltar jevnlig på ulike klinikker og inngår i flere tverrfaglige team ved sykehusene i vårt område. I tillegg til at vi er en del av Oslo universitetssykehus deltar vi i flere tverrfaglige team; Barnehabiliteringsteam, dysmeliteam, amputasjon/proteseklinikk, scoliosebehandling, bevegelseslaboratoriet.

Samarbeid med brukerorganisasjoner

Etter helseloven har brukeren rett til medvirkning og informasjon. Det overordnede målet er at brukere skal ha reel innflytelse på utformingen av tjenestene. Brukerorganisasjoner som Landsforeningen For Amputerte, diabetesforbundet, landsforeningen for ryggmargsskadde og andre relevante organisasjoner er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Sophies Minde Ortopedi AS deltar blant annet på Dysmeliforeningens årlige sommersamling, og er en aktiv bidragsyter på lærings- og mestringssenteret.

Samarbeid med andre relevante aktører 

Vi samarbeider også tett med NAV, OsloMet, Nasjonalt Senter for Telemedisin, Fredskorpset, Sintef, Sunnaas sykehus HF og ulike leverandører. Hos flere av de mest anerkjente leverandørene innen bransjen er vi en aktiv deltaker i produktutviklingen

Vi jobber kontinuerlig for å bli en enda bedre samarbeidspartner - for brukeren, sykehusene, brukerorganisasjonen og andre aktuelle aktører.
Sammen skaper vi muligheter.