Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Sophies Minde Ortopedi AS samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger om deg. Erklæringen har til hensikt å opplyse deg om dine rettigheter og generelt om hvordan Sophies Minde Ortopedi behandler personopplysninger.

Sist oppdatert:  13.04.2023

Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor?

I forbindelse med tjenestene vi tilbyr, innhenter vi opplysninger om deg som vi anser som relevante for å gi deg forsvarlig helsehjelp. På generelt grunnlag, når du benytter våre tjenester, samtykker du til at vi henter inn:

 • Navn
 • Fødselsdato og personnummer
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Medisinsk informasjon opplyst gjennom konsultasjon
 • Nødvendig medisinsk informasjon fra andre behandlere eller instanser, dersom du har gitt eksplisitt
  samtykke til dette.
 • Evt. kontaktinformasjon til pårørende

Grunnen til at vi henter inn denne informasjonen er for å kunne tilby våre tjenester på en god, forsvarlig og sikker måte, i tråd med krav om å journalføre opplysninger som er nødvendig for å yte helsehjelp. Med dette menes at vi må vite hvem som kommer til oss for behandling, og ha mulighet til å ta kontakt med deg i den grad vi trenger å opplyse eller informere om viktig informasjon.

Informasjonen oppbevares i vårt elektroniske pasient- og ordresystem NOBS.

Det gjøres fortløpende vurderinger knyttet til hvorvidt informasjonen som ble innsamlet fremdeles er formålstjenlig å oppbevare. Når det gjelder personopplysninger lagret i pasientjournaler gjelder andre regler, se mer under punktet for sletting av personopplysninger.

Lovverk

Relevante lover som omhandler behandling av personopplysninger, i tillegg til personopplysningsloven, er spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven (inkl. pasientjournalforskriften) pasient og brukerrettighetsloven, helsearkivloven etc. Samtlige lover kan leses på www.lovdata.no.

Behandlingsansvarlig

Sophies Minde Ortopedi AS er behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave å sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Kontaktopplysninger
E-post: post@sophiesminde.no
Telefonnummer: 22 04 53 60
Postboks 493 Økern, 0512 Oslo

Mottak av kundehenvendelser

Det frarådes bruk av e-post til å sende sensitive opplysninger. Vi benytter telefon og e-post for å motta kundehenvendelser, og bruker informasjonen som oppgis til å besvare henvendelser og opprettholde den servicen som våre pasienter forventer.

Sosiale medier

Sophies Minde Ortopedi ønsker å være tilstede i sosiale medier for å holde kontakt med kundene våre og skape engasjement. Vi fraråder deling av personopplysninger i våre kanaler i sosiale medier, og ber deg heller ta kontakt per telefon eller e-post dersom det er nødvendig å komme med slike opplysninger.

Pasientundersøkelser

For å forbedre oss utfører vi kontinuerlig anonyme pasientundersøkelser. Etter endt besøk kan du bli spurt om å gi en tilbakemelding til i form av en spørreundersøkelse pr. SMS. Vi oppfordrer deg til å utelate personopplysninger ved slike tilfeller. Dersom du skal kontakte oss i forbindelse med en klage, forespørsel eller lignende, anbefaler vi også at du utelater personopplysninger. En måte å henvende seg på uten å gi personopplysninger, men samtidig gjøre seg identifiserbar ovenfor vårt personell, er å referere til et tidspunkt man hadde time hos en bestemt ortopediingeniør.

Deling av informasjon

Helseforetak, forsikringsselskap eller annet helsepersonell

Det hender at vi blir kontaktet av helseforetak, den legen som henviste deg til oss eller annet helsepersonell som gir deg medisinsk behandling og ber om å få utlevert dine pasientopplysninger.

Helsepersonell har anledning til å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som våre ansatte. Dette gjøres kun i den grad det anses som nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp og reglene følger av helsepersonelloven § 25. Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Vi deler kun slik informasjon til henvisende lege eller dersom det etterspørres av samarbeidende personell.

Utlevering av informasjon til forsikringsselskaper vil alltid kreve skriftlig samtykke fra deg.

Offentlige myndigheter
Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Databehandlere
En databehandler er et selskap eller en juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Dette vil kunne gjelde underleverandører, og Sophies Minde Ortopedi sørger for å inneha databehandleravtaler med alle selskap eller juridiske enheter som behandler opplysninger på vegne av seg. Sophies Minde Ortopedi AS benytter kun databehandlere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom du ønsker å vite hva som er lagret av personopplysninger om deg i våre systemer så kan du sende oss en forespørsel.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Opplysninger i journal hentes ut etter regler i helsepersonelloven.

Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes. Når det gjelder opplysninger i pasientjournaler så er adgangen til å få opplysninger slettet svært begrenset på grunn av regler i helsepersonelloven.

Vi vil i utgangspunktet ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Når det kommer til personopplysninger lagret i pasientjournal gjelder andre regler. Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses. Dette kan du be om i følgende situasjoner:

 • Dersom du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige. I denne forbindelse kan behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene er riktige.
 • Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig.
 • Dersom Sophies Minde Ortopedi ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav.

Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger fra Sophies Minde Ortopedi til en annen tilsvarende aktør. Dette kalles dataportabilitet. Denne retten gjelder kun dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et samtykke fra deg eller i forbindelse med oppfyllelse av avtale mellom deg og Sophies Minde Ortopedi. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at hoveddelen av den behandlingen Sophies Minde Ortopedi gjør med personopplysninger har såkalt behandlingsgrunnlag i rettslige forpliktelser til å yte helsehjelp og er sånn sett ikke underlagt retten til dataportabilitet.

Dersom behandlingen av personopplysningene om deg har rettslig grunnlag i forbindelse med oppfyllelse av en avtale eller ditt samtykke så kan du velge om du ønsker å få opplysningene utlevert til deg selv eller at vi sender de direkte til ny behandler/leverandør. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at retten til dataportabilitet ikke har noen innvirkning på våre plikter til oppbevaring av din pasientjournal.

Dersom du er uenig i hvordan vi behandler personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynet sine nettsider:

https://www.datatilsynet.no/Om-Datatilsynet/Kontakt-oss/Hvordan-kan-jeg-klage-til-Datatilsynet/

Endringer i erklæringen

Sophies Minde Ortopedi forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringene er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart hos Sophies Minde Ortopedi. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble endret ved å se «Sist oppdatert» øverst på denne siden.

Nettstatistikk

Sophies Minde Ortopedi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsiden: sophiesminde.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som benyttes til forbedring og videreutvikling av informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er antall besøkende på ulike sider, lengde på besøket, hvilke nettsteder den besøkende kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Dette betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. All data slås sammen til en gruppe og behandles aldri individuelt. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første tallgruppene i adressen benyttes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Sophies Minde Ortopedi benytter seg av informasjonskapsler til å generere statistikk slik at vi kan spore din bruk av nettstedet – men dette gjøres anonymisert.

Lagring og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på sophiesminde.no:

 • Analyseverktøyet Google Analytics som lagrer statistikk ved bruk av nettstedet brukt til analyse og forbedringspunkter.
 • Google Tag Manager holder styr på alle våre publiseringsskripts.