Sånn jobber vi på Sophies Minde Ortopedi

Sophies Minde Ortopedi er Norges største komplette fagmiljø innenfor ortopediteknikk. Vi utvikler alle typer ortopediske hjelpemidler. Vi har et tverrfaglig samarbeid med avdelinger i Oslo Universitetssykehus, samt andre sykehus der det utføres ortopedisk medisin. Vi er stolte av vår evne til å jobbe tverrfaglig, for brukernes og pasientenes beste.

Aktivt innovasjonsarbeid

Vi driver aktivt innovasjonsarbeid, i samarbeid med ledende medisinske miljøer, og med brukergrupper og pasientforeninger. Vi tar i mot brukere og pasienter fra hele landet, og hjelper dem til å kunne utføre aktiviteter de ellers ikke kunne utført. Fra grunnleggende daglige gjøremål, til idrettsprestasjoner på et høyt nivå.

En spennende og utviklende arbeidsplass

Sophies Minde har i 100 år vært en viktig del av utviklingen av faget ortopediteknikk i Norge. Og helt frem til 1980 foregikk utdanningen av ortopediingeniører i Norge på Sophies Minde. Da overtok Statens Høgskole i Ortopediteknikk, som i 2011 skiftet navn til Høgskolen i Oslo og Akershus, og i 2018 til det som i dag heter Oslo Met (Oslo Metropolitan University).

Men vi spiller fortsatt en viktig rolle i utdanningen og utviklingen av faget. Våre ortopediingeniører underviser ved ortopediingeniør-studiet på Oslo Met, og våre ortopediteknikere underviser i ortopediteknikk på Rosenvilde videregående skole. Ansatte i Sophies Minde Ortopedi deltar dessuten i forskningsprosjekter og benyttes som foredragsholdere både nasjonalt og internasjonalt.

Vi er opptatt av kunnskapsflyt og kompetanseheving. Så jobber du hos Sophies Minde, jobber du med de beste. Og får anledning til å lære av de beste.

Ønsker du å jobbe hos oss, les mer her.

Ortopediteknikk kombinerer håndverk og helsefag

Ortopediteknikk er et fagområde som kombinerer helsefag og håndverk. Den helsefaglige, kliniske delen involverer primært ortopeder (legespesialister) og ortopediingeniører, men også fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet relevant helsepersonell. Behovet for ortopediske hjelpemidler vurderes i forhold til funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, skader eller medfødte lidelser. For at pasienten skal kunne gjøre seg best mulig nytte av sitt ortopediske hjelpemiddel, skal også ønsket funksjon, tilrettelegging av habilitering og trening, samt oppfølging beskrives.

Håndverksdelen handler om framstilling, justering og reparasjon av ortopediske hjelpemidler – ofte i et tett samarbeid mellom ortopediingeniører og ortopediteknikere.

Ortopediske hjelpemidler kan deles i to hovedkategorier:

Proteser
(armproteser, håndproteser, fingerproteser, benproteser, fotproteser), som har som mål å erstatte funksjonen til en kroppsdel som er borte.

Ortoser
(korsetter, skinner, hjelmer, fotsenger/ortopediske innleggssåler), som har som mål å erstatte, gjenopprette, bevare eller bedre en tapt funksjon. Ortopedisk fottøy (spesialsko og spesialsydde ortopediske sko), for brukere og pasienter som av ulike grunner ikke passer inn i vanlige, ferdigsydde sko.

Tverrfaglig samarbeid

Formålet med ortopediske hjelpemidler er å sette mennesker med tapt funksjon i stand til å fungere på et nivå de ellers ikke ville vært i stand til. Det fordrer mer enn utvikling og tilpassing av selve hjelpemiddelet. Det fordrer også opplæring i bruk, samt tilrettelegging og oppfølging av habilitering og trening. Skreddersydd hver enkelt bruker og pasients behov og forutsetninger.

Derfor samarbeider ortopedene, ortopediingeniørene, ortopediteknikerne, fysioterapeutene og ergoterapeutene på Sophies Minde Ortopedi om et tjenestetilbud som omfatter både hjelpemiddel, habilitering og trening, i det som er Norges største komplette fagmiljø innen ortopediteknikk.

Les mer om de ulike fagområdene her.

En lærende organisasjon

Vi har satt læring i system og fokuserer på å utvikle en kultur der vi blir enda flinkere til å lære i fellesskap, og der ledere og ansatte hele tiden inspireres til videreutvikling og nyskaping, i troen på at den enkeltes personlig vekst også kommer hele organisasjonen tilgode.

Utviklingsprosjekter er en integrert del av vår arbeidsmetodikk I Sophies Minde Ortopedi skjer utvikling både i de enkelte teamene og idedikerte utviklingsprosjekter. Disse FoU-prosjektene er sammensatt av ansatte fra flere team for å kunne fremme utveksling av ideer, kunnskap og erfaringer på tvers av avdelinger. På den måten sikrer vi at arbeidet med utvikling forblir en integrert del av måten vi jobber på.

Slik skaper vi et utviklings- og forbedringsmiljø som er åpent, og som kontinuerlig og systematisk søker innspill, forslag og tilbakemeldinger fra alle de som til daglig er i kontakt med pasienter og brukere. Slik sikrer vi brukermedvirkning og pasientperspektiv i våre forsknings- og utviklingsprosjekter. Slik skaper vi et faglig sterkt og levende kompetansemiljø med fokus på utvikling av ortopediske hjelpemidler og tjenester til alle våre bruker- og pasientgrupper.

Les mer om forskning og utvikling på Sophies Minde Ortopedi.

Støtte til forskning og utvikling

Vi ønsker å stimulere til utvikling innenfor ortopediteknikk i vår egen organisasjon, og til fagpersoner knyttet til Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Vestre Viken.

Hvert år er vi med å finansiere forskning og utvikling relatert til ortopediteknikk, ortopedisk behandling og andre relevante fagområder. Les mer om vår støtte til forskning og hvordan du kan søke støtte.

Les mer om vår støtte til forskning og hvordan du kan søke støtte.

Vi deltar i en global dugnad for FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle mennesker, i alle land, i hele verden har et ansvar for å gjøre det de kan for å nå målene. Nasjoner, næringsliv og sivilsamfunn. Sophies Minde Ortopedi har valgt ut fem av FNs bærekraftsmål der vi mener vi best kan bidra. Disse vil vi sette spesielt fokus på i vårt arbeid.

Sophies Minde Ortopedi er sertifisert på miljø og kvalitet

Vi bestreber oss til enhver tid for å forbedre vår miljøbevissthet og bedre våre rutiner på håndtering av materialer til bruk i produksjonsprosessen og sortering av avfall. Hele bedriften og samtlige avdelinger er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn).

Les mer om sertifiseringen

Våre retningslinjer for etisk handel/‘code of conduct’

Vi har deltatt aktivt i utarbeidelsen av felles etiske retningslinjer for hele vår bransje. Målet er å sikre at vi opptrer i henhold til internasjonalt anerkjente standarder når det gjelder menneskerettigheter, arbeids- og miljøforhold.

Les mer om vårt fokus på Etisk handel her